Cookie beleid HHC Hardenberg

De website van HHC Hardenberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie

HHC Hardenberg vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er helaas meerdere gevallen van (seksueel) ongewenst gedrag in de sport aan het licht. Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van HHC Hardenberg. Daarom voeren wij preventief beleid om seksuele intimidatie en ongewenst gedrag tegen te gaan. 

Maatregelen

Het beleid en de maatregelen van HHC Hardenberg tegen seksuele intimidatie en ongewenst gedrag houden in ieder geval de hierna te noemen maatregelen en acties in:

1. vanaf februari 2015 de verplichte Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of (verstandelijk) gehandicapten;

2. vanaf februari 2015 is een vertrouwenspersoon in functie;

3. Instellen van gedragsregels voor begeleiders.

1. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van (seksueel) ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (verder: VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het bestuur van HHC Hardenberg neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom, met instemming van de algemene ledenvergadering, besloten om vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. Per februari 2015 is de VOG ingevoerd. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hieraan mee te werken.

Vertrouwenspersoon Jolanda van Tholen: “Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat HHC Hardenberg alles doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.

2. Vertrouwenspersoon

Het bestuur van HHC Hardenberg heeft besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen. De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

1. een luisterend oor bieden aan melders van ongewenst gedrag

2. adviseren van trainers/leiders over individuen/groepsdynamiek

3. bijstaan/leiden van gesprekken, zowel individueel als in teamverband

4. bemiddelen bij misstanden

5. zoeken naar geschikte oplossingen

6. eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties

7. assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte

8. (preventief) voorlichting geven.

De vertrouwenspersoon bij HHC is: Jolanda van Tholen
E-mail: [email protected]

Protocol HHC-vertrouwenspersoon

U kunt de HHC-vertrouwenspersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen omtrent ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. 

Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

  • Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon. 
  • Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: 
    - Het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene; 
    - Het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten; 
    - Het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
  • Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken. 
  • Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander. Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, dat haar uit hoofde van haar functie is toevertrouwd of is bekend geworden. Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij schriftelijke toestemming van de melder of wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is. Deze dringende reden is aanwezig indien voldaan is aan al de volgende vijf voorwaarden:

1. Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de melder te verkrijgen.

2. De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.

3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.

4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.

5. De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die ernstige schade of het gevaar voor betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

3. Gedragsregels

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

4. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

5. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

6. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

7. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

9. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Melding

Binnen HHC Hardenberg is de Vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij de Vertrouwenspersoon. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. De Vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met de melding om. We hopen dat zich zo’n situatie nooit zal voordoen maar willen je wel met klem verzoeken het incident te melden. Dit is overigens van toepassing voor zowel leden als niet leden, vrijwilligers, supporters en bezoekers van andere verenigingen. 

Delen

#Samen
maken
we
HHC

Vrijwilliger.png

OZGG.png

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!